Home » Kwaliteit & Beleid » Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Deze meldcode helpt onze medewerkers met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling in de thuissituatie. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook voor psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De code beschrijft stap voor stap welke acties pedagogisch medewerkers en kinderopvangorganisaties dan moeten ondernemen. 

MIK Kinderopvang bevordert het gebruik en de kennis van de meldcode onder de medewerkers. Dat doen we in nauwe samenwerking met de aandachtsfunctionarissen van onze kinderopvang en van Sociaal Werk van MIK & PIW Groep. Samen verzorgen we (na)scholing van medewerkers en behandelen we casuïstiek.

De meldcode is onderdeel van ons interne Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Dit document kunt u hier downloaden en doorlezen.