Home » Nieuws » MIK & PIW Groep kijkt vooruit met een alerte kinderopvang

MIK & PIW Groep kijkt vooruit met een alerte kinderopvang

MIK & PIW Groep kijkt vooruit met een alerte kinderopvang

MIK & PIW Groep kijkt vooruit met een alerte kinderopvang

De wereld om ons heen is complex en verandert voortdurend. Vooruitkijkend verwachten we voor de kinderopvang binnen een aantal jaar een stelselwijziging. Ook weten we dat de ontwikkelingen rondom de Rijke Schooldag* impact gaan hebben op onze kinderopvangorganisaties (MIK & Spelenderwijs). In de tussentijd geven MIK & Spelenderwijs in samenwerking met het primair onderwijs op steeds meer plekken in het werkgebied vorm aan de Integraal Kindcentrum (IKC)-gedachte. Deze uitdagingen vragen om een flexibele, wendbare en sterke kinderopvangorganisatie; een alerte organisatie.

Als alerte organisatie zijn we in staat om van toegevoegde waarde te blijven voor onze omgeving waardoor we kunnen bijdragen aan het vergroten van Kanskracht in de regio. En dat kan alleen als medewerkers de ruimte en mogelijkheden krijgen om mee te bewegen en zich te ontwikkelen. Daarom gaan we vanaf 1 januari 2023 de alertheid van de kinderopvangorganisaties (MIK & Spelenderwijs) van MIK & PIW Groep als volgt vergroten:

Benoeming Directeur Kinderopvang

Eén Directeur Kinderopvang stuurt per 1 januari 2023 de kinderopvang aan. Hiertoe is Anna Marije Zeillemaker benoemd tot Directeur Kinderopvang voor MIK & Spelenderwijs. Anna Marije is momenteel regiomanager MIK & Spelenderwijs in de regio Westelijke Mijnstreek.

Vertaalslagen

We richten een aantal vertaalslagen in om strategisch, tactisch en operationeel niveau zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en zo de strategie tot uitvoering te brengen. Zodat we samen de juiste dingen doen en daarbij onze mensen betrekken. De vertaalslagen zijn onmisbaar in het proces dat we gaan doorlopen om de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid steeds lager in de organisatie neer te leggen (in lijn met onze visie op leiderschap). 

De Directeur Kinderopvang richt zich op de strategie van de kinderopvang, zorgt voor de vertaalslag richting senior managers en onderhoudt o.a. de relaties met schoolbesturen en netwerkpartners op wijk overstijgend niveau.

De senior managers zorgen voor de strategische aansluiting met de diverse geledingen van de gemeenten, zorgen voor de vertaalslag richting locatiemanagers en bieden locatiemanagers een helpende hand.

De volgende vertaalslag wordt gevormd door locatiemanagers die nauw samenwerken met de schooldirecteuren. Samen geven zij vorm aan IKC’s. Elke locatiemanager opereert als spil in de wijk in samenspraak met sociaal werk collega’s en onderwijs. Bovenal heeft de locatiemanager tijd en aandacht voor de pedagogisch medewerkers op de locatie(s).

De vertaalslag op locatie wordt gevormd door teams die een helder kader krijgen waarbinnen zij zoveel mogelijk beslissingen zelf kunnen nemen. In ieder team hebben een of meerdere medewerkers een aantal flexibele rollen op het gebied van ‘regelzaken’ rondom kinderopvang. 

Rijke Schooldag

De ontwikkelingen rondom de Rijke Schooldag vormen een belangrijke aanleiding om onze kinderopvangorganisaties anders in te richten. Voor MIK & PIW Groep een kans om samen met primair onderwijs en maatschappelijke partners een kansrijke ontwikkeling te bieden voor alle kinderen in de regio Zuid-Limburg. Ieder kind heeft immers recht op gelijke kansen om zich te ontplooien, eigen talenten te ontwikkelen en dromen uit te laten komen.

De Rijke Schooldag vraagt om een andere aanpak van alle vertaalslagen in zowel de kinderopvangorganisaties als sociaalwerkorganisatie van MIK & PIW Groep. Daarom gaat Brigitte Siezenis per 1 januari 2023 de functie van Manager Strategische Innovatie vervullen. Brigitte is momenteel regiomanager MIK & Spelenderwijs in de regio Maastricht-Heuvelland. Brigitte gaat samen met een team aan de slag om het concept van de Rijke Schooldag op te zetten, door te ontwikkelen en te verduurzamen voor de regio.                                                                                          

Door de alertheid van onze kinderopvangorganisaties op de beschreven wijze te vergroten, zijn wij er klaar voor om met onze samenwerkingspartners nog meer te werken aan een kansrijke ontwikkeling voor alle kinderen in Zuid-Limburg.


* Met de Rijke Schooldag wordt een impuls gegeven aan brede talentontwikkeling, door het reguliere onderwijscurriculum uit te breiden met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Foto_AM_Zeillemaker_ZW            Brigitte_Siezenis_LR-11_Original28         

Anna Marije Zeillemaker                                   Brigitte Siezenis        
                 Directeur Kinderopvang                                   Manager Strategische Innovatie

Terug naar overzicht