Home » Nieuws » Q&A over Coronamaatregelen: update 17 juni

Q&A over Coronamaatregelen: update 17 juni

Q&A over Coronamaatregelen: update 17 juni

Update 17 juni:

Kinderen 0-6 met ‘neusverkoudheid’ mogen wel naar kinderopvang.
Het RIVM heeft de richtlijn voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast – voor de kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool. Daarom passen wij ons beleid conform deze nieuwe richtlijn aan. Dat betekent het volgende:

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaarop de BSO en kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen.

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en mochten eerst niet met een snotneus naar het KDV of de BSO komen omdat neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. 

Voor meer info kijk op: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

De huidige situatie in de kinderopvang:

 • De dagopvang voor 0-4 jarigen is sinds 11 mei volledig open.
 • De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. 
 • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. De noodopvang overdag stopt per 8 juni.
 • De compensatieregeling loopt tot 8 juni, voor alle opvangvormen.

Ons beleid geldt zolang het maatregelenpakket van de overheid van kracht is. Daarnaast willen we een aantal ontwikkelingen met u delen en de antwoorden op een paar veelvoorkomende vragen verduidelijken.

MOGELIJKHEID OPVANG

1. Wanneer kan mijn kind gebruik maken van de opvang?

De dagopvanglocaties (0-4 jaar) zijn weer volledig open. De BSO’s zijn op dit moment gedeeltelijk open en volgen momenteel hetzelfde regime als de basisscholen, maar zullen vanaf 8 juni weer volledig openen. De kinderen kunnen vanaf 8 juni dan ook weer op hun normale vertrouwde dagen (volgens het contract) op de BSO terecht.  

De noodopvang overdag stopt vanaf 8 juni. De 24/7 noodopvang (avond, nacht, weekend) op onze twee locaties Toermalijn en Rode Loper blijft vanaf 8 juni waarschijnlijk beschikbaar onder voorwaarden. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen we hier uiteraard over communiceren.

2. Noodopvang: bieden jullie gratis 24/7 opvang voor kinderen van ouders in een cruciale beroepsgroep aan?

Vanaf 8 juni zullen alle opvanglocaties volledig geopend zijn. Daarom zal er vanaf die datum enkel 24/7 noodopvang beschikbaar zijn onder stricte voorwaarden, voor kinderen van ouders die in de zorg werken. De noodopvang overdag door de week stopt, omdat de reguliere opvang weer hervat wordt. Zodra er meer bekend is over de 24/7 noodopvang vanaf 8 juni, zullen we hier uiteraard over communiceren. 

De locaties waar u terecht kan voor 24/7 noodopvang, zijn: 

 • KDV Toermalijn/BSO de Spiegel
  Sorbonnelaan 195
  6229 HD Maastricht
 • KDV/BSO de Rode Loper
  Leyenbroekerweg 113 d
  6132 CD Sittard 

We besteden op deze locaties extra aandacht aan de kennismaking met de kinderen (wat zijn hun gewoontes, wat vinden ze leuk om te doen, waar spelen ze graag mee?). Met vaste routines en rituelen en een helder en herkenbaar dagritme, bieden we hen een omgeving waar ze snel mee vertrouwd raken.

Er wordt gezorgd voor gezonde en verse maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaaltijd) en de gebruikelijke gezonde tussendoortjes. De locaties zijn van passend speel- en spelmateriaal voorzien. De locaties voldoen aan de wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarnaast worden de bedden dagelijks verschoond. 

Wilt u gebruik maken van 24/7 noodopvang?
Meld uw kind(eren) aan door dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar mik-spelenderwijs@mik-piwgroep.nl.


VRAGEN OVER BESTAANDE MAATREGELEN

We vinden het belangrijk om de antwoorden op een tweetal vragen onder de aandacht te brengen en ons beleid hierover te verduidelijken.

1. Wat te doen als een gezinslid koorts heeft?

Als iemand in uw gezin koorts heeft, dan blijft het hele gezin thuis totdat iedereen 24 uur koortsvrij is. Uw kind mag dan ook niet naar de opvang.

2. Mijn kind heeft een snotneus, mag hij/zij naar de opvang?

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaarop de BSO en kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen.

3. Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 • Als u geen klachten heeft, werkt u zoveel mogelijk thuis of probeert u uw werktijden te verspreiden.
 • Zorg dat kinderen door 1 persoon worden gebracht
 • Houd het afscheid kort
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden 
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

NB: Via het ouderportaal en direct via de locatie zijn alle ouders geïnformeerd over locatiespecifieke maatregelen en ons beleid rondom de heropening van de kinderopvang. Heeft u na het lezen van die communicatie nog vragen, stel deze dan bij de planner van uw locatie. 


INFORMATIE OVER BETALINGEN/KOSTEN/FACTUREN

Compensatie eigen bijdrage gedurende periode 16 maart tot 8 juni

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. 

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. Landelijk wordt een uitsplitsing gemaakt in drie groepen ouders/verzorgers. Hieronder lichten we per groep de werkwijze toe, zodat u weet waar u (financieel) aan toe bent:

1. Ouders/verzorgers die kinderopvangtoeslag ontvangen

 • De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert van 16 maart tot 8 juni de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. 
 • Voor de meeste contracten geldt dat ons uurtarief gelijk is aan het maximum uurtarief. Voor een aantal contracten ligt dit uurtarief hoger (bv. flexcontracten en contracten voor een aantal bso’s). Indien het uurtarief hoger ligt dan het maximumuurtarief, betalen wij u het verschil over de periode 16 maart tot 8 juni aan u terug. 
  Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal medio juli naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is worden overgemaakt. 

            Kortom: u zult de kosten in zijn geheel terugkrijgen; een deel via de overheid en een deel via ons.

 • U hoeft in principe niets te doen. In eerdere communicatie werd benoemd dat u mogelijk een formulier zou moeten invullen. U hoeft echter niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het is nu duidelijk dat het geld dat u ontvangt van de overheid door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal worden gestort, op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Alle ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat u de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangt op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunt u naar de website van de SVB gaan waar u kunt inloggen met uw DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunt u hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding ‘eigen bijdrage kinderopvang’ heeft berekend. Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat u kunt bellen met vragen die u niet terugvindt op de website. 
  Ook is de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag. 

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wél zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken. 

2. Ouders/verzorgers die géén kinderopvangtoeslag ontvangen, maar wel gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling

 • Deze gemeentelijke regeling kan gelden voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). 
 • Maandelijks ontvangt u van MIK / Spelenderwijs een factuur voor uw eigen bijdrage. Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode 16 maart tot 8 juni. Medio juli wordt het bedrag overgemaakt naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 

3. Ouders/verzorgers die géén kinderopvangtoeslag ontvangen en géén gebruik maken van een gemeentelijke regeling

Wij begrijpen dat ook u in afwachting bent van duidelijkheid over een eventuele compensatieregeling. De groep ouders/verzorgers die geen kinderopvangtoeslag ontvangt en niet gebruik maakt van een gemeentelijke regeling is echter moeilijk in beeld te krijgen. Daarom hebben de brancheverenigingen in de kinderopvang een enquête opgesteld. De informatie die via deze vragenlijst verzameld wordt, gebruiken zij om het Ministerie van SZW te ondersteunen bij het ontwikkelen van de compensatieregeling voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Indien u tot deze groep ouders/verzorgers behoort, verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen. Dat kan via deze link

LET OP: Wat vragen wij van alle ouders? 

Wij verzoeken u om uw factuur te betalen. De incasso van de factuur (indien u gekozen heeft voor automatische incasso) voor de maand mei vindt plaats op 30 april. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.

2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt. 

3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden. 

4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug.

Mocht u de incasso hebben stopgezet, dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart, april en mei te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u contact op te nemen via debiteuren@mik-kinderopvang.nl. 

In het kort

 • Als u uw factuur van maart, april en mei heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn. 
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat - hoeven niets extra’s te betalen. 
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via planning@mik-kinderopvang.nl.

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

 Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in MIK.

Terug naar overzicht