Home » Over MIK » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

MIK werkt volgens de Governance Code Kinderopvang en met het Raad van Toezicht - bestuursmodel. Onze regels en procedures zijn hierop ingericht.

Taken en verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur (Bestuurder) en op de Kinderopvangorganisatie. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 

Beslissingen
De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de Bestuurder.
Leden van de RvT zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak.

Stichting MIK&PIW-groep
De RvT staat opgesteld voor de stichting MIK & PIW Groep. De stichting MIK & PIW Groep is het groepshoofd van MIK Kinderopvang. 

De stichting heeft als doel om kinderopvang, in de breedste zin van het woord, te continueren op de lange termijn. 

Het kenmerk van een stichting is dat er geen winst wordt uitgekeerd. Alle verdiensten worden gereserveerd om de continuïteit te borgen en/of te investeren in de kwaliteit van de kinderopvang.

Meer informatie over de RvT is te vinden via www.mik-piwgroep.nl.